s

پرس 250 تن آماده تولید

نمای کلی پرس 250 تن

دانلود فیلم

پرس 400 تن آماده تولید

دانلود فیلم

پرس های هیدلرولیک کشش در حال ساخت

دانلود فیلم

.

دانلود فیلم